1 Ochrona mienia – montaż zabezpieczeń, konwojowanie, inkaso

Ochrona mienia

Ochrona mienia to usługa ochroniarska polegająca na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia usługobiorcy.

Ochrona ta obejmuje:
  • bezpośrednią ochronę fizyczną - stałą lub doraźną, polegającą na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.
  • monitoring systemów alarmowych z centrali firmy ochroniarskiej
  • zabezpieczenia techniczne
  • konwojowanie i inkaso wartości pieniężnych, towarów i przedmiotów wartościowych oraz niebezpiecznych dla swoich zleceniodawców, poprzez minimum dwuosobowe grupy konwojowe, wyposażone i uzbrojone w broń palną, zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • interwencje fizyczne - wyjazdy uzbrojonych grup interwencyjnych po otrzymaniu sygnałów z systemów alarmowych, w celu zapobiegania niepożądanych zdarzeń i ew. dokonywania zatrzymań obywatelskich ich sprawców
  • Ochrona mienia zgodnie z art. 2 ustawy o ochronie osób i mienia (z dnia 22 sierpnia 1997 r. Dz.U. z 2005 nr 145 poz. 1221 z poź. zm.) to działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.